สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนธันวาคม 2560
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงขลา

ผลผลิตสัตว์น้ำ 10 อันดับแรก จำแนกรายเดือน

ผลผลิตสัตว์น้ำ 10 อันดับแรก จำแนกรายเดือน    ผลผลิตสัตว์น้ำ 10 อันดับแรก จำแนกรายเดือน

ผลผลิตสัตว์น้ำ ปี 2549             ผลผลิตสัตว์น้ำ ปี 2552