สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนธันวาคม 2560
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงขลา

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี 2556 - 2557