สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนธันวาคม 2560
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงขลา

การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา รายปี

ผลผลิตสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลาในช่วงปี 2546-2558