สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

ปลาเสือพ่นน้ำลักษณะ : ลำตัวป้อม แบนข้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ส่วนหัวแหลมครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 5-6 ก้าน ก้านครีบอ่อน 12-13 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน ก้านครีบอ่อน 15-17 ก้านมีเกล็ดบนเส้นข้างตัว 33-34 เกล็ด ครีบหลังและเส้นข้างตัวห่างกัน 5 เกล็ด ครีบหลังและครีบก้นอยู่ส่วนท้ายของลำตัว ครีบหางตัดตรง บริเวณหลังมีสีเขียวปนเหลือง ด้านข้างสีขาว-เงิน ข้างลำตัวมีแต้มสีดำค่อนข้างยาว 6-7 แต้ม ตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 40 เซนติเมตร

นิเวศวิทยา : อาศัยในน้ำจืดและน้ำกร่อย แต่มักพบบริเวณแหล่งน้ำกร่อยมากกว่า เช่น บริเวณป่าชายเลน และปากแม่น้ำ เป็นปลาที่ว่ายอยู่บริเวณผิวน้ำ อาหารได้แก่ แมลงต่างๆ สัตว์กลุ่มกุ้ง ปู และปลาขนาดเล็ก

การแพร่กระจาย : ทะเลน้อย  ทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลสาบตอนล่าง