สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

เรียนรู้กฎหมาย...กับทนายฑูรย์“กฎหมาย คือ ข้อบังคับ กติกา กำหนดมาเพื่อใช้บังคับ ควบคุม หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด และได้รับโทษตามที่กำหนด” .....อาจจะฟังแล้วเครียด จริงจัง และน่ากลัว แต่คำกล่าวข้างต้นเป็นใจความสำคัญของกฎหมายทุกประเภทครับ ซึ่งผู้อ่านทุกท่านทราบเป็นอย่างดี และยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด เช่นเดียวกับพี่น้องชาวประมงทุกท่านและผู้ติดตามจดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ก็คงทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงอยู่บ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน กรมประมงได้ประกาศใช้ “พระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558” ซึ่งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนต้องถือปฏิบัติ

คอลัมน์นี้ กระผมทนายฑูรย์ ขอนำเสนอมาตราหนึ่งใน “พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558” ที่พี่น้องควรรู้และถือปฏิบัติ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและยังแก้ไม่ได้ ว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือผิดกฎหมาย โดยมีเนื้อหาดังนี้

มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ดังต่อไปนี้

(1) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน

(2) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ

(3) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศกำหนด

(4) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเครื่องมือทำการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการทำการประมงพื้นบ้าน

อ่านแล้วพี่น้องอาจจะเข้าใจยากกับภาษากฎหมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  อย่างไม่มีข้อยกเว้นนะครับ..... การห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเป็นหนทางสำคัญที่จะพลิกฟื้นธรรมชาติ หากปล่อยประ ละเลย อีกไม่กี่ปีข้างหน้า พี่น้องอาจจะต้องตอบลูกหลานว่าทำไมในทะเลสาบสงขลาจึงไม่มีปลากุ้ง..... การห้ามก็เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคน มีความรับผิดชอบในการทำประมง ไม่เอาเปรียบกัน.....แต่ถ้าห้ามแล้วยังไม่เชื่อและยังฝ่าฝืน บทลงโทษก็จะมีตามมาแน่นอน ซึ่งโทษหนักเบาอย่างไร รอติดตาม จดหมายข่าวฉบับหน้ากับ คอลัมน์ “เรียนรู้กฎหมาย...กับทนายฑูรย์” นะครับพี่น้อง!!!