สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

แผนที่แบบจำลองคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา เฉลี่ยรายปี

              Alkalinity                                                 Chlorophyll                                             Depth

                  

                   2003                                                    2003                                                     2003

                 

                 2004                                                      2004                                                   2004

                  

                 2005                                                    2005                                                     2005

                  

                  2006                                                    2006                                                     2006

                 

                     2007                                                 2007                                                   2007

 

                     Do                                                   Total Ammonia                                       Nitrite

                 

                   2003                                                    2003                                                     2003

                

                 2004                                                      2004                                                   2004

                

                   2005                                                   2005                                                   2005

               

                 2006                                                      2006                                                    2006

               

                 2007                                                    2007                                                    2007

                     pH                                           Orthophosphate                                       Salinity

               

                 2003                                                    2003                                                    2003

              

                 2004                                                    2004                                                    2004

              

                 2005                                                    2005                                                    2005

             

                 2006                                                    2006                                                    2006

             

                 2007                                                    2007                                                    2007

 

          Temperature                                     Total Nitrogen                                   Total Phosphorus

              

                 2003                                                    2003                                                    2003

              

                 2004                                                    2004                                                    2004

              

                 2005                                                    2005                                                    2005

              

                 2006                                                    2006                                                    2006

              

                 2007                                                    2007                                                    2007

 

                Trans                                                    Tss

        

                 2003                                                    2003

        

                 2004                                                    2004

       

                 2005                                                    2005

       

                 2006

      

                 2007