สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

ตามติด...ชีวิตกุ้งก้ามกรามสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2510  แม้ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)” แต่ภารกิจหลักด้านการทำหน้าที่พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยง ก็ยังคงดำเนินงานดังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะขยายพันธ์ “กุ้งก้ามกราม” เพื่อนำไปปล่อยและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา

“กุ้งก้ามกราม” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbcrgii อยู่ในวงศ์ Palaemonidac เป็นกุ้งขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยมานาน และมีชื่อเรียกที่รู้จักกันอีกหลายชื่อ ทางภาคใต้จะเรียกว่า “แม่กุ้ง” เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมีราคาแพงเนื้อมีรสชาติดีสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่าง “กุ้งก้ามกราม” อาศัยในแหล่งน้ำจืด ที่มีทางน้ำไหลติดต่อกับน้ำทะเลจึงสามารถดำรงชีพได้ทั้งในน้ำกร่อยและน้ำจืด เขตภาคใต้พบที่แม่น้ำปัตตานี และในทะเลสาบสงขลา อย่างไรก็ตามความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนลดลง เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การทำการประมงมากเกินขนาด การทำประมงผิดวิธี ปัญหาจากมลภาวะต่าง ๆ ดังนั้นการเพาะเลี้ยง เพื่อชดเชยจากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้“ศพช.เขต 6 (สงขลา)” ได้พัฒนางานด้านเพาะขยายพันธ์กุ้งก้ามกรามขึ้นมาตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กุ้งก้ามกราม คือเป้าหมายสำคัญ สำหรับการผลิตและปล่อยสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน จะเห็นได้จากผลผลิตที่ชาวประมงจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

พอเป็นน้ำจิ้มก่อนครับกับ ตามติด...ชีวิตกุ้งก้ามกราม กระผมได้นำท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ “กุ้งก้ามกราม” สัตว์น้ำที่มีความสำคัญวิถีชีวิตชาวประมงทะเลสาบสงขลากันพอสมควรแล้ว จดหมายข่าวฉบับหน้าคอลัมน์นี้จะตามติด...ไปดูขั้นตอนการผลิต “กุ้งก้ามกราม” ของ ศพช.เขต 6 (สงขลา) ว่ามีขั้นตอนและรายละเอียดเป็นอย่างไร... รอติดตามด้วยนะครับ