สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัดกราบสวัสดีแฟนๆ จดหมายข่าวทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ที่จะรายงานสถานการณ์ คาดการณ์ และพยากรณ์คุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลา ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จากที่กระผมได้มีโอกาสร่วมกับคณะทำงานของสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาตอนนอก ประจำเดือนสิงหาคมนั้น (ตามรูปและตาราง

พบว่ามีค่าความเค็ม (Sal) เฉลี่ย 33 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ย (DO) 7.1 มก./ล. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉลี่ย 8.1 และ ความต้องการออกซิเจนชีวภาพ (BOD) เฉลี่ย 1.2 มก./ล. ขณะที่จุด S5 ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมต่อกับทะเลสาบตอนในและตอนนอก มีค่าความเค็มอยู่ที่ 23 พีพีที ทั้งนี้จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าวนั้นมีความสำคัญกับผู้เลี้ยงปลากะพงขาว เลี้ยงกุ้งทะเล และการทำประมงพื้นบ้าน ของผู้คนรอบทะเลสาบ ซึ่งจากผลคุณภาพน้ำโดยรวมถือว่าเหมาะสมกับการนำไปใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ประกอบกับข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเดือน ส.ค. - ก.ย. มีปริมาณฝนน้อย ดั้งนั้น นรินทร ก็ขอพยากรณ์ว่า “คุณภาพน้ำในทะเลสาบตอนนอก เดือน ส.ค. - ก.ย. จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เหมาะกับการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง สัตว์น้ำในธรรมชาติโตดี พี่น้องชาวประมงจับสัตว์น้ำได้จำนวนมาก แน่นอน!!”

คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัด
ฉบับหน้า “คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัด” จะรายงาน คาดการณ์ และพยากรณ์คุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบตอนนอก ตอนกลาง หรือตอนใน อย่างไรนั้น ฝากแฟนๆ ติดตามกันอีกในจดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาฉบับต่อไปด้วยครับ